W Polsce mamy około 43 uzdrowisk oraz prawie 70 o walorach potencjalnie uzdrowiskowych. O miano gminy uzdrowiskowej stara się kilkanaście. Gmina, która występuje o nadanie jej statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej, musi uzyskać potwierdzenie w formie świadectwa, właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu.

Jest kilka warunków, które musi gmina, aby uzyskać status uzdrowiska. Przede wszystkim obszar ten musi posiadać złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach leczniczych oraz taki sam klimat. Na obszarze gminy

muszą znajdować się zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, przygotowane do jego prowadzenia. Dodatkowo muszą być spełnione  wymagania przewidzianych przez ustawę “Prawo ochrony środowiska”.  Każda gmina przed nadaniem jej statusu uzdrowiska musi posiadać odpowiednią infrastrukturę techniczną w zakresie: gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, a także transportu zbiorowego. Na obszarze uzdrowiska musi być rozwiązana również sprawa gospodarki odpadami.

Na obszarze uzdrowiska lub obszarze ochrony uzdrowiskowej każda gmina musi wydzielić trzy strefy ochronne. Strefę A obejmuje obszar, na którym są zlokalizowane lub planowane zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, a także inne obiekty służące lecznictwu uzdrowiskowemu lub obsłudze pacjenta czy turysty. Strefę B to strefa, w której procentowy udział terenów zielonych wynosi nie mniej niż 55 proc. Obejmuje ona obszar przyległy do strefy A i stanowi jej otoczenie Strefę C to strefa przyległa do strefy B, która stanowi jej otoczenie i obejmuje obszar mający wpływ na zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych oraz ochronę złóż naturalnych surowców leczniczych.

Aby gmina mogła się starać o bycie gminą uzdrowiskową musi sporządzić operat uzdrowiskowy, który określa możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na danym terenie. Taki operat uzdrowiskowy składa się z części część opisową, która określa m.in. opis właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu; i część graficzną, na której widnieją planowane strefy ochrony uzdrowiskowej. Gmina przesyła operat uzdrowiskowy ministrowi zdrowia, aby potwierdzić możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Jeśli wszystkie warunki potrzebne zostaną spełnione, minister wydaje decyzję o możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego. To właśnie on ustala kierunki lecznicze dla danego uzdrowiska na podstawie: świadectwa, które potwierdza lecznicze właściwości naturalnych surowców i klimatu; opinii konsultanta krajowego do spraw balneologii i medycyny fizykalnej; informacji o: kwalifikacjach pracowników, udzielających świadczeń zdrowotnych; rodzajach zakładów lecznictwa uzdrowiskowego w danym uzdrowisku.

Jeśli minister stwierdzi, że dany obszar spełnia niezbędne warunki, występuje do Rady Ministrów z wnioskiem o nadanie statusu uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej.

“Po uzyskaniu pozytywnej decyzji ministra

  1. Gmina musi co najmniej raz na 10 lat przedstawić ministrowi zdrowia operat uzdrowiskowy, który potwierdzi, że obszar spełnia wymagania określone w ustawie.
  2. Jeśli na podstawie złożonego operatu uzdrowiskowego minister zdrowia stwierdzi nieprawidłowości, wyznaczy czas na ich usunięcie (maksymalnie 5 lat).
  3. Jeśli gmina nie usunie nieprawidłowości, minister wystąpi do Rady Ministrów o pozbawienie danego obszaru statusu uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej.
  4. Gmina, która uzyska zgodę na prowadzenie lecznictwa uzdrowiskowego, sporządza i uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej. Gmina ma na to 2 lata od otrzymania decyzji od ministra zdrowia.” – https://www.gov.pl/web/zdrowie/status-uzdrowiska-lub-obszaru-ochrony-uzdrowiskowej

 

Burmistrz Adam Bodzioch Kazimierzy Wielkiej Kazimierza Wielka coraz pewniej zmierza w stronę uzdrowiska. Uważa, że uzdrowisko to przyszłość przyszłość. Kazimierzy i regionu.

– Problemów było i jest sporo.  Kilka lat temu odkryto u nas wody lecznicze siarczkowe. Zaraz zaczęliśmy procedury o status uzdrowiska. Opracowaliśmy tzw.operat. uzdrowiskowy. Dość długa procedura. Między innymi wyznaczone zostały 3 strefy A.B,C. W strefie A, ok 100 ha mają powstać obiekty uzdrowiskowe. Następnie ministerstwo zdrowia przyznało nam tzw.teren strefy chronionej by starać się w ministerstwie Rolnictwa o odrolnienie tych 100 ha. U nas są grunty orne wysokiej klasy i to było trudne zadanie, ale się udało. Równolegle budujemy tranzyt wody siarczkowej ze źródła, około  3 km. Równocześnie budujemy odkryty basen siarczkowy pierwszy w Polsce. Będzie gotowy we wrześniu. Inwestycje te prowadzimy przy pomocy środków unijnych. Z chwilą uruchomienia basenu, lub innego obiektu leczniczego miasto otrzyma pełny status uzdrowiska.

I z tym jest największy problem. Byli zainteresowani, ale pandemia  zwolniła wszystko.

 

 

Marta Wróbel

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Kinga Nowakowska

Zmień czcionkę
instagram