Lokalna Grupa Działania została zawiązana w 2006 roku na terenie sześciu gmin: Pleszew, Gołuchów, Chocz, Dobrzyca, Czermin, Gizałki. Gminy te tworzą powiat pleszewski oraz są stowarzyszone w związku międzygminnym. Z inicjatywy przedstawicieli samorządu Wójta gminy Gołuchów Pana Marka Zdunka oraz Burmistrza gminy Pleszew Pana Mariana Adamka doszło do pierwszego spotkania informacyjnego z przedstawicielami pozostałych gmin powiatu pleszewskiego. W wyniku tego spotkania podjęto decyzję o budowaniu partnerstwa oraz realizacji Pilotażowego Programu Leader +. Kolejnym etapem było zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami gmin. Celem pierwszego spotkania była szeroka informacja nt. programu, jego celów i założeń, natomiast drugie miało za zadanie wyłonienie osób chętnych do pracy przy budowie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW). Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 70 osób. W trakcie 6 kolejnych spotkań warsztatowych uczestnicy przygotowali ZSROW, oraz opracowali statut stowarzyszenia.

Po przeprowadzonych spotkaniach oraz konsultacjach społecznych zorganizowano spotkanie założycielskie Stowarzyszenia, na którym decyzją ogółu, wyłoniono komitet założycielski LGD. Następnie na Walnym Zebraniu Członków wybrano 6-osobowy Zarząd, 12-osobową Radę Decyzyjną oraz 6-osobową Komisję Rewizyjną z zachowaniem wszelkich zasad budowania Lokalnej Grupy Działania.W latach 2006 – 2008 Lokalna Grupa Działania „ Wspólnie dla Przyszłości „ zrealizowała projekt z Pilotażowego Programu Leader + Schemat II pt: „ Wspólnie dla Przyszłości – razem zajdziemy dalej”. W trakcie realizacji PPL+ przeprowadzono szereg spotkań, które umożliwiły umocnienie partnerstwa w Stowarzyszeniu. Szeroko zakrojona informacja w społeczności lokalnej spowodowała, że do stowarzyszenia przystąpili nowi członkowie reprezentujący w szczególności sektor gospodarczy i społeczny. Kolejnym kluczowym etapem procesu budowy partnerstwa LGD WDP była inicjatywa przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Leader PROW 2007 – 2013. Podczas pracy warsztatowej uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami związanymi z programem Leader PROW i jego strategicznymi celami i obszarami interwencji. Spotkania dotyczyły również wiedzy na temat procesów wdrażania programów i zarządzania projektami, procedur konkursowych oraz oceny wniosków.

Przygotowano także regulamin organu decyzyjnego „Rady stowarzyszenia” oraz wyłoniono członków Rady. Ogółem przeprowadzono 21 spotkań warsztatowo – szkoleniowych, w których uczestniczyli m. in.:

  • Członkowie organizacji pozarządowych (Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Stowarzyszenia, Fundacje),
  • Przedsiębiorcy (przedstawiciele kluczowych przedsiębiorstw z terenu działania LGD, właściciele gospodarstw agroturystycznych, przedstawiciele mikroprzedsiębiorstw),
  • Osoby reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego w powiecie pleszewskim,
  • Mieszkańcy obszaru LGD, w tym rolnicy.Udział tak wielu osób reprezentujących szeroki przekrój społeczny umożliwił Lokalnej Grupie Działania „ Wspólnie dla Przyszłości” przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, a także przygotowanie się do realizacji programu w kolejnych latach.

W jakim celu działamy?

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych, mających na celu:

  • aktywizowanie ludności wiejskiej,
  • opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR),
  • promocje obszarów wiejskich,
  • udzielenie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocy.
Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram