Nasz główny cel to: Niesienie ulgi w cierpieniu i poprawianie jakości życia osobom niepełnosprawnym, przewlekle i nieuleczalnie chorym oraz udzielanie wsparcia ich rodzinom.

2. Cele szczegółowe:

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na działaniach usprawniających, które służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia;

2) sprawowanie wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologicznej, i społecznej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym oraz opieki nad rodzinami tych pacjentów;

3) zapewnienie opieki osobom przewlekle chorym i niepełnosprawnym przez udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitację;

4) poprawienie dostępności do usług zdrowotnych i opiekuńczych osobom nie wymagającym hospitalizacji, a potrzebującym kontynuacji opieki lekarskiej pielęgniarskiej, rehabilitacji oraz wsparcia w samo-opiece i samo-pielęgnacji;

5) pomoc osobom niepełnosprawnym w możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej, a także w adaptacji do zmiany warunków ich życia spowodowanych chorobą i niepełnosprawnością;

6) uwrażliwianie mieszkańców środowiska lokalnego na potrzeby osób niepełnosprawnych, przewlekle i nieuleczalnie chorych, przez edukację, współpracę oraz działalność charytatywną i wolontariat;

7) wyrabianie właściwych nawyków prozdrowotnych przez edukację zdrowotną oraz promowanie zdrowego stylu życia i podejmowanie działań profilaktycznych;

8) kształcenie osób wykonujących zawód medyczny oraz innych wspomagających działalność zdrowotną i opiekuńczą.

3. Do zadań Stowarzyszenia należy:

1) świadczenie usług zdrowotnych i opiekuńczych w warunkach domowych, ambulatoryjnych i całodobowych, w tym usługi: pielęgniarskie, rehabilitacyjne, lekarskie, terapeutyczne, pomoc psychologiczna, duchowa i inne;

2) prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego;

3) prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;

4) współpraca z samorządem lokalnym ( gminnym, powiatowym, wojewódzkim), w tym realizacja zadań zleconych i włączanie się do realizacji zadań własnych samorządu;

5) współpraca z instytucjami i organizacjami w Polsce i za granicą;

6) promowanie i organizowanie wolontariatu;

7) organizowanie działań charytatywnych, takich jak: zbiórki pieniędzy, festyny i inne ;

8) organizowanie zajęć i imprez promujących zdrowy stylu życia oraz integrujących mieszkańców, takich jak: sportowe, turystyczne, rekreacyjne, kulturalne, kulinarne i inne;

9) prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez szkolenia, kursy, konkursy, konferencje i inne formy, dla osób wykonujących zawód medyczny, wolontariuszy, rodzin opiekunów i innych osób;

10) promowanie działalności Stowarzyszenia.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram