Celami Stowarzyszenia, skupiającego osoby i organizacje jest:
1.  Kształtowanie opinii publicznej  w oparciu o etykę chrześcijańską.
2.  Ukazywanie i inspirowanie młodzieży stylu życia społecznego, kulturalnego i osobistego opartego na zasadach Dekalogu,
3.  Pogłębianie świadomości chrześcijańskiego rozumienia komunikacji międzyludzkiej,
4. Zachęcanie do działalności służącej ulepszaniu świata komunikacji w oparciu o wartości chrześcijańskie,
5. Wspieranie dialogu ekumenicznego i współpracy między religiami na polu komunikowania,
6.  Rozwijanie polityki medialnej, która respektuje wartości chrześcijańskie, zasady sprawiedliwości i prawa człowieka,
7.  Rozwijanie współpracy z ludźmi mediów w kraju i z zagranicy celem wzajemnego ubogacenia,
8.  Ukazywanie piękna świata przez rozwijanie i promowanie : ruchu pielgrzymkowego, turystyki krajoznawczej, sportu, kultury i sztuki,
9.  Promowanie postaw ukierunkowanych na pomoc człowiekowi będącemu w potrzebie,
10. Propagowanie nauczania i myśli Jana Pawła II, oraz upowszechnianie Jego twórczości,
11. Ddbanie o rozwój Katolickiego Radia Zamość i ścisła z nim współpraca w realizacji celów.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram