Stowarzyszenie „Integracja bez Granic” z siedzibą w Sarzynie działa na terenie Gminy Nowa Sarzyna od 2000 roku. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych poprzez rozwijanie ich życiowej samodzielności i aktywności społecznej, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu, wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Nowej Sarzynie, który przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim oraz sprzężonym w celu spełnienia obowiązku szkolnego. Ośrodek zatrudnia kilku specjalistów, którzy zapewniają różne formy wspierania, w tym: rehabilitację, logopedię, porady pedagogiczno-psychologiczne, muzykoterapię, hipoterapię, dogoterapię oraz katechezę. Dzieci niepełnosprawne mają zapewnioną dobrą opiekę, rewalidację i wychowanie.

Rodziny skupione wokół stowarzyszenia mają zapewnioną wszelką pomoc w wychowaniu dzieci niepełnosprawnych. Dużym wsparciem dla rodziców jest kontakt z innymi rodzinami, którzy borykają się z podobnymi problemami.
Stowarzyszenie od kilku lat realizuje wiele zadań publicznych. Jednym z realizowanych zadań jest świetlica środowiskowa „ŚWIETLIK” dla dzieci i młodzieży wymagających wsparcia w rozwiązywaniu problemów wieku rozwojowego. Dzieci mają zapewnioną pomoc pedagogiczną, uczestniczą w różnych formach spędzania aktywnie wolnego, otrzymują także pomoc w rozwiązywaniu zadań domowych. Dzieci uczą się samodzielności w życiu, nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych. Uczestnicy to dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum w wieku od 8 – 16 lat. Opieką świetlicy objętych jest 20 dzieci i młodzieży. Świetlica czynna jest 2 razy w tygodniu.

Stowarzyszenie zajmuje się także świadczeniem usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych – podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie. Stowarzyszenie w celu realizacji zadania prowadzenia usług opiekuńczych zatrudnia opiekunki, które docierają do 38. osób starszych. Osoby objęte świadczeniem usług opiekuńczych to osoby starsze i samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione oraz osoby, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina oraz wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze są niezbędną formą pomocy osobom starszym w codziennym życiu, często osamotnionym i zdanym na samych siebie.

Kolejnym zadaniem realizowanym przez Stowarzyszenie jest prowadzenie dowozu dzieci niepełnosprawnych do miejsc, w których pobierają naukę. Dowóz odbywa się na terenie województwa podkarpackiego. Dzieci przywożone są z terenu Gminy Nowa Sarzyna oraz Gminy Raniżów do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Nowej Sarzynie. Dodatkowo prowadzony jest również dowóz dzieci głuchoniemych z terenu Gminy Nowa Sarzyna do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Przemyślu.

Stowarzyszenie skupia także wokół swojej działalności wolontariuszy – uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i liceum. Wolontariusze służą pomocą przy organizowanych zbiórkach żywności, a także w organizacji imprez integracyjnych podopiecznych stowarzyszenia ze zdrowym społeczeństwem poprzez wspólne wycieczki, pikniki, zabawy.
Stowarzyszenie prowadzi także działalność gospodarczą – stołówkę szkolną „SMAKO-VITA” przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie. Na stołówce szkolnej codziennie przygotowane są obiady dla gimnazjalistów, a także dla uczniów Szkoły Podstawowej w Tarnogórze oraz Szkoły Podstawowej w Rudzie Łańcuckiej. Stowarzyszenie na zamówienie zajmuje się także organizacją imprez okolicznościowych, wypiekiem ciast i tortów.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram