Misja:
1) UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA DEMOKRACJI, PRAW CZŁOWIEKA, SWOBÓD OBYWATELSKICH I PRAWORZĄDNOŚCI ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE WSZELKIM PRAKTYKOM DYSKRYMINACYJNYM;
2) WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, INFORMACYJNEJ, KULTURALNEJ, NAUKOWEJ I OŚWIATOWEJ NA RZECZ ROZWOJU RYNKU I DEMOKRACJI W POLSCE;
3) WSPOMAGANIE ROZWOJU SAMORZĄDNOŚCI LOKALNEJ I SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ WSPIERANIE WSZELKICH INICJATYW I PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH DOBRU WSPÓLNEMU, A ZWŁASZCZA PROMOWANIE WSPÓŁPRACY ROZUMIANEJ JAKO SPOŁECZNE ANGAŻOWANIE SIĘ OSÓB FIZYCZNYCH, PRAWNYCH, GRUP SPOŁECZNYCH FORMALNYCH I NIEFORMALNYCH, ADMINISTRACJI, PRZEDSTAWICIELI BIZNESU, NAUKI, KULTURY I SZTUKI NA RZECZ REALIZACJI WSPÓLNYCH CELÓW O CHARAKTERZE PUBLICZNYM;
4) UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW KOBIET ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RÓWNOŚCI PRAWNEJ, EKONOMICZNEJ I SPOŁECZNEJ KOBIET I MĘŻCZYZN;
5) DBANIE O ZACHOWANIE I ROZWÓJ TOŻSAMOŚCI HISTORYCZNEJ I KULTURALNEJ POLAKÓW W KRAJU I NA ŚWIECIE ORAZ PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI I JĘZYKA POLSKIEGO;
6) WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POLONIJNYMI Z CAŁEGO ŚWIATA;
7) WSPOMAGANIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ DZIAŁANIA NA RZECZ ZACHOWANIA JĘZYKÓW REGIONALNYCH;
8) POPULARYZACJA, UPOWSZECHNIANIE I ROZWIJANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z DZIEDZINY KULTURY SZTUKI I EDUKACJI;
9) WYRÓWNYWANIE SZANS RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH, MINIMALIZOWANIE ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM I E-WYKLUCZENIEM ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I SPOŁECZNYM PATOLOGIOM;
10) WZMACNIANIE RÓWNOŚCI SZANS – ZWŁASZCZA EDUKACYJNYCH – DZIECI I MŁODZIEŻY;
11) AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA LUDZI STARSZYCH ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;
12) PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU;
13) WSPIERANIE INICJATYW I DZIAŁAŃ POPRAWIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO LUDZI;
14) OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU, TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA;
15) OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO, EGZEKWOWANIE PRAW ZWIERZĄT I PROMOWANIE POSTAW EKOLOGICZNYCH;
Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram