Stowarzyszenie Edukacja Praktyczna T.K.K.

Jesteśmy organizacją pozarządową działającą pro publico bono. Nasze działania nakierunkowane są na:

– wspieranie w rozwoju młodych ludzi, począwszy do przedszkola skończywszy na studentach
– wspieraniu w rozwoju jednostek edukacyjnych,
– edukację ekologiczną
– edukację historyczną,
– edukację zdrowotną,
– edukacją obywatelską.

Celami Stowarzyszenia są:

– wspieranie edukacji, nauki i kultury osobistej,
– wyrównywanie szans w dostępie do edukacji,
– poprawa jakości kształcenia,
– aktywizacja zawodowa i przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy,
– szkolenie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
– wspieranie nowoczesnych form edukacji,
– tworzenie ośrodków naukowo-badawczych i kulturalnych,
– krzewienie kultury fizycznej i sportu,
– krzewienie kultury polskiej i dziedzictwa narodowego na terenie kraju,
– krzewienie kultury łódzkiej na terenie miasta Łodzi oraz województwa łódzkiego,
– promowanie dobrego wychowania w szkołach,
– przeciwdziałanie patologiom, w tym inicjacja i prowadzenie programów profilaktyki zdrowotnej, anytalkoholowej, przeciw narkotykom i innym uzależnieniom,
– upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizacja wolontariatu do realizacji celów statutowych,
– prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności rehabilitacji,
– prowadzenie działalności wydawniczej, prasowej i informacyjnej,
– krzewienie, organizacja i promocja turystyki, w tym organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
– promocja i upowszechnianie wolności i praw obywatelskich, człowieka, demokracji, swobód obywatelskich oraz samorządności,
– budowa społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego,
– przeciwdziałanie dewastacji środowiska naturalnego oraz promocja ekologii,
– budowanie współpracy międzyludzkiej ponad podziałami religijnymi, rasowymi, etnicznymi,
– prowadzenie działalności międzynarodowej oraz promocja integracji europejskiej,
– działanie na rzeczy obronności narodowej i bezpieczeństwa publicznego,
– prowadzenie działalności badawczej.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram