REGULAMIN PORTALU WWW.SENIOR24H.PL

1. Postanowienia Wstępne
Wchodząc lub używając strony SENIOR24h.pl, lub udostępnianej jakiegokolwiek innej przez nas usługi, zwanej w dalszej części tych warunków korzystania („Usługami”), potwierdzasz, iż rozumiesz i akceptujesz niniejsze warunki korzystania („Warunki”). Niniejsze Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Tobą a Nami („Operatorem”) określającą użytkowanie Usług. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jej zapisami. Jeżeli nie zgadzasz się na zawarcie tej umowy, nie możesz korzystać z naszych Usług.

Operatorem jest spółka All 4 Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu. Dane Spółki: NIP 9562327107 REGON 368112640 ul. Łubinowa 59, 87-100 Toruń, tel.:507-110-885, e-mail: biuro@all4care.eu

2. Akceptacja Warunków
Niestety nie możesz korzystać z Usług i nie możesz zaakceptować Warunków jeżeli ze względu na swój wiek nie posiadasz pełnej zdolności do czynności prawnych, a także gdy Twoje prawo do czynności prawnych lub prawo do korzystania z Usług zostało ograniczone na podstawie przepisów adekwatnego prawa mającego w Twoim przypadku zastosowanie.

3. Zmiany Warunków
Nasze Warunki oraz Polityka Prywatności mogą ulec zmianie. W takim przypadku poinformujemy Cię o tym z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, zanim nowe Warunki („Nowe Warunki”) zaczną obowiązywać, chyba że zmiany związane są ze sprawami administracyjnymi lub prawnymi. Wyrażasz zgodę by zostać poinformowanym o Nowych Warunkach poprzez zamieszczenie ich na naszych Usługach, a także akceptujesz to, że korzystanie przez Ciebie z Usług po dacie rozpoczęcia obowiązywania Nowych Warunków (lub inne zachowanie, które na to będzie wskazywało) oznacza Twoją zgodę na Nowe Warunki.

4. Specjalne Warunki
Okresowo możemy oferować specjalne aplikacje, produkty, lub usługi, które będą posiadały własne warunki użytkowania („Specjalne Warunki”) będące uzupełnieniem tych Warunków. W wypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy Warunkami a All 4 Care Sp. z o.o. ul. Łubinowa 59, 87-100 Toruń, NIP: 9562327107, REGON: 368112640 KRS: 0000692581.
Specjalnymi Warunkami, te ostatnie będą stosowane, jednakże tylko w zakresie istnienia takiego konfliktu.

5. Nasze Usługi
Udostępniamy Ci platformę, która umożliwia zamieszczanie, edycję, wyświetlanie, przeglądanie, wyszukiwanie ogłoszeń, reklam i innej zawartości online. Pomimo, że użytkownicy mogą używać oferowanych przez nas Usług do komunikacji i przeprowadzania transakcji, to my nie jesteśmy stroną żadnej transakcji pomiędzy naszymi użytkownikami. Rozumiesz i zgadzasz się, że używasz Usług i/lub uczestniczysz w tych transakcjach na własne ryzyko. Jesteśmy jedynie pośrednikiem między Tobą a Użytkownikiem oferującym swoje usługi albo towary, jednakże nasze pośrednictwo ogranicza się jedynie do zawarcia umowy z Tobą w imieniu Użytkownika oraz odebraniu pieniędzy za towar lub usługę. Użytkownik wykona dla Ciebie usługę lub dostarczy zamówiony towar, jak i to on będzie ponosił odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Podstawowe usługi oferowane przez nas są bezpłatne, jednakże dodatkowo możemy oferować płatne produkty lub usługi.
Nasze usługi polegają przede wszystkim na prezentowaniu Tobie ofert innych użytkowników. Jeśli zdecydujesz się kupić usługę lub towar od tych użytkowników, pamiętaj, że to nie my jesteśmy sprzedawcą lub usługodawcą tych usług. Wiążą Cię zatem warunki świadczenia umowy przedstawione przez sprzedawców lub usługodawców. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykonanie lub niewykonanie umowy przez innych użytkowników, z jakimi zawierasz umowę.
Wobec tego, terminy, w jakich zdecydujesz się na realizację umowy, winny być ustalone bezpośrednio z usługodawcą albo sprzedawcą. Dane kontaktowe znajdują się w ofertach poszczególnych Użytkowników Usługi.
Ponadto, możemy także pobierać od Ciebie płatności za usługi lub towary oferowane na Portalu przez innych Użytkowników. Płatności pobierane są w sposób elektroniczny, za pośrednictwem serwisów płatniczych. Dokonując płatności w ten sposób, akceptujesz regulamin operatora systemu płatności elektronicznych. Pamiętaj, że usługi lub towary jakie wybierasz, przed ich zakupem musisz skierować do koszyka. Łączna cena lub wynagrodzenie, a także wszelkie świadczenia dodatkowe, za zamówione przez Portal towary lub usługi będzie określona w koszyku. Klikając przycisk „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (lub równoważnym), zawierasz umowę na dostawę określonych towarów lub wykonanie określonych usług.
Jako że nie jesteśmy sprzedawcą ani usługodawcą, nie dajemy gwarancji ani rękojmi na towary lub usługi nabywane za pośrednictwem Portalu. Zarówno my, jak i Ty, ponosimy koszty porozumiewania się na odległość we własnym zakresie.

6. Konta Użytkowników
W celu uzyskania dostępu do większości funkcji Usług może być konieczne założenie przez Ciebie konta. W przypadku utworzenia takiego konta, musisz podać prawdziwej kompletne informacje o sobie, podać numer telefonu oraz użyć adresu email, który należy do Ciebie. Możesz korzystać z portalu w podstawowym zakresie bez konieczności założenia konta, jednakże nie będziesz mógł dokonywać zakupów przez portal (kupowanie towarów albo zamawianie usług jest dostępne tylko dla Użytkowników, którzy założyli konto).
Jesteś odpowiedzialny za aktywność na swoim koncie i zgadzasz się, że nie sprzedasz, nie przetransferujesz, nie udzielisz licencji, nie będziesz współdzielił ani nie przekażesz konta ani praw do konta innej osobie ani podmiotowi. Jesteś odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie hasła i danych swojego konta. Nigdy Cię o to nie poprosimy.
Prosimy niezwłocznie poinformowanie nas w przypadku gdyby doszło do jakiegokolwiek nieautoryzowanego dostępu do Twojego konta, użycia hasła lub złamania procedur bezpieczeństwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty ani zniszczenia poniesione w wyniku użycia Twojego konta lub hasła przez inną osobę lub podmiot, zarówno za jak i bez Twojej wiedzy. Założenie konta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji marketingowych w formie wiadomości e-mail na podany adres skrzynki pocztowej (newsletter).
Rozumiesz i zgadzasz się, że tworzenie wielu kont przez jednego użytkownika, jak i tworzenie kont przez jednego użytkownika dla innych osób lub podmiotów, bez naszej uprzedniej zgody, jest niedozwolone. W takiej sytuacji wykasujemy w/w konta. Rozumiesz, że Twoje konto może zostać zamknięte w dowolnym momencie, w szczególności w przypadku złamania lub zamiaru złamania tych Warunków. Także i Ty możesz w każdym momencie zamknąć konto, wysyłając nam stosowną informację.

7. Treści Użytkownika
Usługi, które udostępniamy, zawierają treści od nas i innych użytkowników. Do tych treści („Treści”) zalicza się tekst, oprogramowanie, pliki, skrypty, grafiki, obrazy, zdjęcia, dźwięki, muzyka, video, treści audiowizualne, materiały interaktywne i inne materiały, dostępne na lub za pośrednictwem Usług. Prosimy wziąć pod uwagę, że za pośrednictwem Usług mogą być dostępne Treści, powszechnie uznane za materiały dostępne wyłącznie dla osób pełnoletnich i dostęp do tych Treści mogą mieć jedynie osoby pełnoletnie.

8. Twoja Licencja na Korzystanie z Usług
Udzielamy Ci ograniczonej, niewyłącznej, nie zbywalnej, nieodpłatnej licencji na cały świat, pozwalającej na dostęp do oraz użytkowanie Usług. Licencja ta ma charakter personalny i nie można jej przekazać ani zbyć na rzecz innej osoby lub podmiotu. Licencja ta umożliwia Ci jedynie użytkowanie i dostęp do Usług w sposób określony przez te Warunki.

9. Prawa
Nie przekazujesz nam praw własności do żadnych Treści, które umieścisz na lub za pośrednictwem Usług. W zamian udzielasz nam jedynie niewyłącznej, zbywalnej, nieodpłatnej licencji na cały świat do użytkowania, kopiowania, odtwarzania, przetwarzania, adaptacji, modyfikacji, publikowania, transmitowania, wyświetlania i dystrybucji jakichkolwiek Treści, które zamieściłeś na lub za pomocą Usług. Zgadzasz się, z tym że Usługi mogą być wspierane za pomocą przychodów, które pochodzą z reklam oraz z tym, że możemy wyświetlać reklamy i inne materiały promocyjne na, w pobliżu, w połączeniu z Twoimi Treściami lub na Usługach. Nie ponosimy odpowiedzialności za kolizję tych treści. Jesteś odpowiedzialny za Treści, które zamieszczasz, a także odpowiadasz za konsekwencje ich zamieszczania, dotyczy to także użycia tych Treści przez inne osoby.
Zamieszczając Treści na lub poprzez Usługi, w sposób dorozumiany oświadczasz, że jesteś właścicielem tych Treści lub masz prawo do udzielenia nam praw i licencji określonych w tych Warunkach. Dodatkowo potwierdzasz, że poprzez zamieszczenie Treści nie złamiesz ani naruszysz praw osób trzecich i zgadzasz się pokryć wszelkie opłaty i koszty wynikłe z zamieszczenia tychże Treści, a w szczególności zobowiązujesz się zwolnić nas z odpowiedzialności z tym związanej; pamiętaj bowiem że względem osób trzecich także i my ponosimy odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich. Zobowiązujesz się ponadto do niezamieszczania treści o charakterze bezprawnym.

10. Ograniczenia Dotyczące Treści i Użytkowania Usług
Wyłącznie Ty jesteś odpowiedzialny za zachowanie jak i Treści, które zamieszczasz lub wyświetlasz na lub poprzez nasze Usługi, a także za wszelkie konsekwencje, które mogą wyniknąć z tego faktu.

Nie wolno zamieszczać na lub poprzez Usługi Treści:

 • łamiących lub naruszających prawo,
 • nękających, zastraszających, prześladujących inne osoby,
 • zawierających dane osobowe lub identyfikujących inną osobę bez wyraźnej zgody tej osoby,
 • dyskryminujących, pełnych nienawiści, niezgodnych z prawem, fałszywych, zawierających pornografie, obscenicznych, obraźliwych, agresywnych, epatujących przemocą lub w inny sposób budzących wątpliwości,
 • oferujących podrobione produkty lub naruszających prawa autorskie, znaki firmowe, lub inne prawa osób trzecich,
 • powszechnie uznawanych za spam, dystrybuujących tzw. listy łańcuszkowe lub piramidy finansowe,
 • promujących schematy i programy wynagradzania użytkowników za klikanie w reklamy, wyszukiwanie, przeglądanie stron lub czytanie emaili.

Wyrażasz zgodę na to, że w przypadku stwierdzenia przez nas złamania tych Warunków, ich naruszenia lub jeżeli podejrzewamy, że było to Twoją intencją, możemy zmienić kategorię, skasować lub zablokować Twoje ogłoszenie, Treści lub część Treści.
Możesz używać Usług tylko w sposób zgodny z prawem oraz tymi Warunkami.

Zabronione są następujące działania:

 • skanowanie, sprawdzanie czy testowanie naszych systemów czy sieci, lub systemów zabezpieczeń czy metod uwierzytelniania,
 • manipulowanie lub uzyskiwanie dostępu do niepublicznych części naszych Usług, naszych systemów komputerowych lub systemów naszych dostawców usług,
 • łączenie się z Usługami (ani też wszelkie próby) w inny sposób niż poprzez dostępne, opublikowane przez nas interfejsy (i tylko w zakresie określonym przez te Warunki), chyba, że uprzednio udzieliliśmy pisemnej zgody na takie czynności,
 • zakłócanie lub próby zakłócania dostępu do Usług, serwerów, sieci włączając w to takie działania jak flooding, przeciążanie, spamowanie, wysyłanie wirusów komputerowych, bombardowanie poczty elektronicznej, czy tworzenie skryptów do tworzenia Treści w taki sposób, że koliduje to, zakłóca, lub nadmiernie obciąża nasze Usługi,
 • próby rozszyfrowania, dekompilacji, dokonywania inżynierii wstecznej oprogramowania i kodu używanego do zapewniania Usług,
 • podszywanie się pod inną osobę lub podmiot,
 • kopiowanie, wyświetlanie, zbieranie, reprodukcja, lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek Treści (w całości lub części) zamieszczonych przez lub dostępnych za pośrednictwem naszych Usług bez uzyskania naszej uprzedniej pisemnej zgody (dotyczy to także Treści zamieszczonych przez Ciebie).

Jeżeli złamiesz powyższe postanowienia, zgadzasz się zapłacić nam 10 000 euro za każdy dzień łamania tego warunku,

 • wysyłanie niezamawianej reklamy w żadnej formie,
 • obchodzenie blokad dostępu do Usług,
 • zbieranie informacji o innych użytkownikach bez ich wiedzy i uprzedniej pisemnej zgody (dotyczy to także zbierania adresów email i numerów telefonów).

Wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas, za pomocą Usług, emaila lub telefonu, powiadomień, informacji oraz wiadomości marketingowych, a także zgadzasz się na kontakt odnośnie usług i produktów, które my oraz nasi partnerzy mogą oferować.

11. Wiek
Nasze Usługi skierowane są do osób pełnoletnich. Zgodnie z naszą polityką wewnętrzną nie udostępniamy naszych Usług dla osób poniżej 18 roku życia. Potwierdzasz, że masz powyżej 18 lat i możesz w sposób zgodny z prawem zaakceptować te Warunki.

12. Usługi Płatne
Większość naszych usług i produktów jest bezpłatna, jednakże niektóre z naszych dodatkowych usług lub produktów, włączając w to umieszczenie treści w określonych sekcjach serwisu jako reklamy, ogłoszenia wyróżnione lub premium, pakiety ogłoszeń i inne treści, możemy oferować odpłatnie („Płatne Usługi”). Jeżeli jakaś usługa lub produkt jest oferowany odpłatnie to zostaniesz o tym poinformowany oraz będziesz mógł zapoznać się z i zaakceptować warunki. Podczas dokonywania opłat za Płatne Usługi może być wymagana akceptacja warunków firmy obsługującej płatności. Jesteś odpowiedzialny za dokonanie płatności za usługi wraz ze stosownymi podatkami. Poinformujemy Cię o wszelkich zmianach cen Płatnych Usług poprzez zamieszczenie ich na lub poprzez nasze Usługi.
W przypadku złamania lub naruszenia tych Warunków lub zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, iż Twoją intencją było ich złamanie lub naruszenie, to w takim przypadku zastrzegamy sobie prawo do wycofania, usunięcia lub blokady Płatnej Usługi, którą zamówiłeś lub opłaciłeś. Akceptujesz to, iż w takich przypadkach, a także w przypadku zamknięcia konta, nie przysługuje Ci zwrot płatności. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania transakcji płatności za Płatne Usługi w przypadkach gdy zachodzi podejrzenie, że transakcja nie jest uczciwa, narusza Warunki, lub gdy wierzymy, iż poprzez takie działanie możemy zapobiec finansowej stracie.
Jeżeli nie będziemy mogli pobrać płatności metodą wskazaną przez Ciebie lub Twoje konto ma zaległości, możemy ściągnąć należności za pomocą innych mechanizmów lub metod uwzględnionych w tych Warunkach lub w prawie.
Rozumiesz i zgadzasz się z tym, iż ze względu na charakter Płatnych Usług, które oferujemy, nie jest możliwe wycofanie opłaconych usług i produktów, ani też zamówień, które zostały już przetworzone. Akceptujesz również fakt, iż w przypadku konieczności otrzymania faktury VAT, niezbędne jest zgłoszenie takiej prośby poprzez bezpośredni kontakt z nami i podanie pełnych danych do faktury przed dokonaniem i opłaceniem zamówienia.
Rozumiesz oraz akceptujesz fakt, iż w celu zaoferowania Płatnych Usług, możemy polegać na obsłudze płatności przez podmioty trzecie („Operatorów Płatności”) i w takim przypadku nie odpowiadamy za problemy z płatnościami, które wynikły po stronie Operatora Płatności.

13. Prawa Autorskie i Znaki Towarowe
Usługi zawierają Treści należące do nas lub Treści do których posiadamy odpowiednie licencje. Te Treści są chronione przez prawa autorskie, znaki towarowe, prawa własności intelektualnej, międzynarodowe konwencje oraz inne prawa mające w tym przypadku zastosowanie. W związku z tym, treści te nie mogą być rozpowszechniane, kopiowane, podrabiane ani używane, w całości lub w części, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Zabronione jest także używanie nazw ”Senior24h.pl ani innych podobnie brzmiących nazw, znaków towarowych, logotypów, ani też innych elementów tworzących naszą markę.

14. Wyłączenie Gwarancji
Usługi świadczone są w „aktualnej postaci” i ani my, ani firmy od nas zależne, ani też firmy działające na naszej licencji nie mogą udzielić gwarancji w stosunku do nich. W szczególności Operator nie gwarantuje, że Usługi spełnią Twoje wymagania, ani też, że świadczone będą w sposób ciągły, terminowy, bezpieczny czy bezproblemowy. Operator nie gwarantuje, że jakiekolwiek informacje uzyskane przez Ciebie w następstwie użytkowania Usług będą wiarygodne i niezafałszowane, jak również, że defekty w działaniu lub funkcjonalności oprogramowania będącego częścią Usług zostaną usunięte. Żaden z zapisów tych Warunków nie wpływa na Twoje ustawowe prawa jako konsumenta i nie możesz takich uprawnień w drodze umowy zmienić ani się ich zrzec.

15. Ograniczenie Odpowiedzialności
Żaden z zapisów tych Warunków nie ogranicza naszej odpowiedzialności za straty, która zgodnie z prawem nie może być wyłączona lub ograniczona przez prawo. Nie przeglądamy Treści zamieszczonych przez użytkowników,. Akceptujesz i zgadzasz się nie obarczać nas odpowiedzialnością za działania i Treści innych użytkowników. Nie gwarantujemy wiarygodności Treści zamieszczanych przez innych użytkowników, ani komunikacji pomiędzy użytkownikami, ani jakości, bezpieczeństwa oraz legalności ofert.
W żadnym wypadku my, nasi pracownicy, dyrektorzy, reprezentanci nie jesteśmy odpowiedzialni za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe straty czy uszczerbek będący wynikiem użytkowania Usług, włączając w to przypadki w których straty czy uszczerbek jest wynikiem niezdolności do użytkowania Usług, naszego zaniedbania, czy też przerwy, zawieszenia, modyfikacji, zmian lub zakończenia świadczenia Usług.
Ograniczenie odpowiedzialności jest skuteczne bez względu na to czy Operator został powiadomiony lub powinien wiedzieć, o możliwości wystąpienia takich strat czy uszczerbku, czy też nie.
Informujemy, że Usługi mogą zawierać linki do stron internetowych (lub też innych źródeł) podmiotów trzecich. Akceptujesz fakt, że nie jesteśmy odpowiedzialni za dostępność, ani poprawność takich stron internetowych, ani źródeł. Linki do takich stron czy źródeł nie oznaczają naszego związku ani poparcia dla takich stron internetowych czy też źródeł, ani też poparcia dla produktów lub usług oferowanych przez te strony internetowe czy też źródła. Rozumiesz i akceptujesz własną odpowiedzialność za użycie takich stron internetowych i źródeł.

16. Rekompensata
Zgadzasz się zabezpieczyć i chronić nas (oraz naszych pracowników, dyrektorów, reprezentantów, spółek zależnych, partnerów, następców, dostawców usług) przed jakimikolwiek roszczeniami finansowymi, na pokrycie wszelkich kosztów finansowych, w tym kosztów sądowych i procesowych oraz na zapłatę ewentualnego odszkodowania, w wypadku złamania lub naruszenia przez Ciebie tych Warunków, praw osób trzecich (włączając w to prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, lub inne prawa własności intelektualnej), czy też w wyniku wystąpienia jakichkolwiek innych roszczeń odnośnie strat, które powstały na skutek dodanych przez Ciebie Treści.

17. Zgłaszanie Naruszenia Praw Autorskich lub Innych Praw Własności Intelektualnej
Respektujemy prawo własności intelektualnej innych osób a także oczekujemy tego samego od użytkowników naszych Usług. Zareagujemy na wszelkie zgłoszenia naruszenia praw autorskich, które są zgodne z prawem i zostaną prawidłowo do nas przekazane.
Pamiętaj, iż decydując się na wysłanie prośby o usunięcie treści poprzez przesłanie do nas zgłoszenia naruszenia praw autorskich, rozpoczynasz proces prawny.
Zgadzasz się pokryć wszelkie szkody i koszty w przypadku przesłania do nas zgłoszenia naruszenia praw autorskich, które jest nieprawdziwe, nieważne lub do którego nie posiadasz odpowiednich praw.

18. Użytkowanie Międzynarodowe
Biorąc pod uwagę globalny charakter Internetu, zobowiązujesz się przestrzegać odpowiednich przepisów prawa, oraz przestrzegać odpowiednich przepisów prawa w zakresie akceptowalnych Treści, użytkowania i zachowania w Internecie.

19. Wypowiedzenie
Warunki będą obowiązywać do momentu ich wypowiedzenia przez Ciebie lub nas jednym ze sposobów opisanych poniżej.
Możesz wypowiedzieć Warunki w dowolnym momencie poprzez powiadomienie nas poprzez formularz kontaktowy, dezaktywacje konta oraz zaprzestanie korzystania z Usług. Jeżeli posiadasz konto, powiadomienie wysłane przez formularz kontaktowy musi zostać wysłane zanim dokonasz dezaktywacji konta. Akceptujesz to, że zastrzegamy sobie prawo do archiwizacji, przechowywania i przetwarzania Treści, które zostały przez Ciebie dodane do lub za pomocą Usług i zakończenie umowy nie skutkuje ograniczeniem tego prawa.
Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia Warunków lub ograniczenia dostępu do całości lub części Usług w dowolnym momencie bez podania przyczyny, zarówno informując Cię z wyprzedzeniem o tym fakcie jak również nie. W momencie zakończenia Warunków, wszystkie licencje i inne prawa, które od nas otrzymałeś przestają obowiązywać. Wszystkie postanowienia tych Warunków, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać zakończenie Warunków, włączając w to paragrafy 9, 13, 14, 15, 16, 20.

20. Warunki Ogólne
Niniejsze Warunki zostały sporządzone w oparciu o przepisy prawa właściwego dla naszej siedziby (Rzeczpospolita Polska) i są regulowane przez te przepisy bez względu na stosowanie czy ich konflikt z lokalnym prawem odpowiednim dla miejsca Twojej rezydencji.
Jeżeli używasz Usług z innego kraju, jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich praw, które mają w Twoim przypadku zastosowanie.
Zgadzasz się na otrzymywanie od nas komunikacji w formie elektronicznej i akceptujesz, że wszelkie warunki, umowy, powiadomienia oraz inne formy komunikacji, które otrzymasz od nas będą traktowane jako otrzymane w formie pisemnej.
W przypadku złamania Warunków, poprzez korzystanie z Usług w sposób nieautoryzowany, możesz nie otrzymać żadnych powiadomień. Zgadzasz się, że w takim przypadku wszelkie powiadomienia, które w przypadku korzystania z Usług w sposób autoryzowany byś otrzymał, będą uznane jako dostarczone. Nasz brak realizacji lub wykonania, któregokolwiek postanowienia tych Warunków, nie oznacza rezygnacji z prawa do ich realizacji lub wykonania.

21. Polityka Prywatności
Respektujemy i chronimy prywatność naszych użytkowników i niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia jakie informacje są zbierane w momencie korzystania przez użytkowników z Usług, a także w jaki sposób informacje te są zbierane, użytkowane i współdzielone.
Nasza Polityka Prywatności może ulegać zmianie. O zmianach poinformujemy Cię z odpowiednim wyprzedzeniem, chyba że są one wprowadzane z powodów prawnych lub administracyjnych. Prosimy pamiętać, iż ta Polityka Prywatności nie odnosi się do podmiotów trzecich, z którymi możemy współpracować, dlatego powinieneś zawsze zapoznać się z polityką prywatności tych podmiotów zanim rozpoczniesz korzystanie z naszych Usług.
W celu zapewnienia i świadczenia naszych Usług, gdy dokonujesz rejestracji lub używasz naszych Usług, może zajść potrzeba zbierania pewnych informacji.
Możemy zebrać pewne informacje, które nie mają charakteru personalnego i są automatycznie dla nas dostępne, takie jak rodzaj przeglądarki, adres IP, numer portu, system operacyjny czy lokalizacja użytkownika. Możemy również zbierać pewne informacje, które przesyłasz do nas w sposób dobrowolny, takie jak adres email, imię, nazwisko, adres, numer telefonu, czy też informacje dotyczące metod płatności, które używasz. Dodatkowo możemy zbierać pewne informacje dotyczące aktywności użytkownika, takie jak data ostatniej wizyty czy wyszukiwane frazy lub otrzymać pewne informacje ze źródeł trzecich jak np. Google Analytics. Używając naszych Usług, zgadzasz się na zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie, ujawnianie, użytkowanie i współdzielenie informacji niepersonalnych, jak również personalnych. Akceptujesz również to, iż wyłącznie Ty jesteś odpowiedzialny za personalne informacje, które współdzielisz poprzez nasze Usługi.

Możemy, skorzystać z informacji w celu:
1. zapewnienia, udoskonalenia, monitorowania oraz spersonalizowania Usług, Treści oraz reklam,
2. rozwijania oraz testowania nowych produktów oraz usług,
3. przesyłania elektronicznych newsletterów, powiadomień oraz innych wiadomości (w tym także marketingowych),
4. zapobiegania, wykrywania oraz badania aktywności, które mogą nie być zgodne z prawem lub prowadzić do złamania Warunków,
5. kontaktu z Tobą odnośnie usług, które my lub nasi partnerzy oferują.

Współdzielenie informacji.
Tak jak inne firmy, w celu zapewnienia jak najlepszej jakości usług, pewnych funkcjonalności mediów społecznościowych, przetwarzania płatności, dostarczania reklam i udostępniania użytkownikom innych funkcji, współpracujemy z partnerami oraz korzystamy z usług i produktów podmiotów trzecich. W rezultacie, w określonych sytuacjach, może zachodzić potrzeba współdzielenia z naszymi partnerami lub innymi podmiotami trzecimi niektórych informacji dotyczących Ciebie. Dodatkowo w pewnych sytuacjach możemy przekazać pewne dane uprawnionym organom Państwowym w rezultacie prowadzonego postępowania dotyczącego działań niezgodnych z prawem, naruszających prawo, Warunki lub działań na szkodę innych osób oraz podmiotów.
Ciasteczka, pamięć lokalna oraz pixel tags.
Używamy ciasteczek oraz innych podobnych technologii takich jak, pamięć lokalna czy pixel tags w celu zapewnienia najlepszej jakości usług.
Ciasteczka to małe tekstowe pliki, które zapisywane są na Twoim komputerze poprzez strony internetowe które odwiedzasz. Są szeroko stosowane by zapewnić lub usprawnić działanie stron internetowych. Używamy ich między innymi do badania wydajności naszych Usług, w celu umożliwienia użytkownikom logowania do konta lub zapisywania preferencji użytkownika.

Wyłączenie obsługi.
Możesz zawsze wyłączyć obsługę ciasteczek w Twojej przeglądarce, włącznie z obsługą ciasteczek podmiotów trzecich, a także wyczyścić lokalną pamięć. Jednakże uwzględnij to, iż pewne funkcje naszych Usług, takie jak autentykacja czyp amiętanie Twoich preferencji mogą w takim przypadku nie działać prawidłowo. Jeżeli masz jakieś pytania na temat Warunków lub Polityki Prywatności, możesz przesłać do nas zapytanie poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie kontakt lub wysłać zapytanie na adres siedziby Operatora serwisu zamieszczony w Warunkach Ogólnych.

22. Reklamacje.
W razie gdyby doszło do naruszenia postanowień przepisów prawa lub niniejszych Warunków, jesteś uprawniony do złożenia reklamacji, poprzez wysłanie nam wiadomości e-mail na nasz adres kontaktowy albo w formie pisemnej lub telefonicznej.
Zobowiązujemy się do udzielenia Ci odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji do nas, względnie w terminie późniejszym jeśli będzie to wymagała zasięgnięcia informacji pośród osób trzecich.

23. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Usługi świadczonej drogą elektroniczną.
Zwracamy uwagę, że korzystanie z Usługi za pośrednictwem sieci Internet może mieć ze sobą określone zagrożenia związane z działalnością w świecie elektronicznym (np. wiryzy komputerowe, konie trojańskie, programy ransomware). Dokładamy wszelkich starań, by zlikwidować ryzyko związane z takimi zagrożeniami, jednakże nie możemy tego zagwarantować.
Nadto, zwracamy uwagę, że powinieneś we własnym zakresie zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci Internet, zwłaszcza poprzez posiadanie aktualnego oprogramowanie antywirusowego.

24.Odstąpienie od umowy.
Jako kupujący, masz prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, przy czym możesz je złożyć jedynie wobec innych osób zamieszczających treści w Usłudze. My nie sprzedajemy za pośrednictwem Usługi niczego a jedynie pośredniczymy w zawarciu umowy i odebraniu pieniędzy od sprzedawcy, stąd oświadczenie o odstąpieniu winieneś złożyć sprzedawcy, z jakim zawierałeś umowę. Pamiętaj jednak, że nie przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej umowy w odniesieniu do określonych usług lub towarów, co wynika z przepisów o prawach konsumenta.
Musisz także pamiętać, że koszty zwrotu towaru mogą obciążać Ciebie. Precyzuje to jednak umowa zawarta między Tobą a użytkownikiem zamieszczającym na Portalu swoje oferty.
Miej także świadomość, że termin na odstąpienie od umowy w przypadku zakupu towarów biegnie od otrzymania towaru przez Ciebie, przy czym dla towarów otrzymywanych regularnie i okresowo, termin ten biegnie od pierwszej dostawy, a jeśli towar ma być dostarczony częściami – od dnia dostawy ostatniej części. Jeśli kupujesz usługę, termin odstąpienia biegnie od dnia zawarcia umowy.

Treść oświadczenia jest następująca:
Adresat [w tym miejscu trzeba wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]:
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

Zmień czcionkę
instagram