Regulamin sklepu

Niniejszy dokument określa warunki i zasady korzystania z zasobów serwisu znajdującego się na www.senior24h.pl/sklep

Podmiot odpowiedzialny
Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie serwis jest firma All4Care Sp. z o.o. zarejestrowana w Toruniu przy ulicy Łubinowej 59 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS:0000692581 ; Regon: 368112640

Partner
Prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
Firma All4Care Sp. z o.o. świadczy usługi reklamowe (wystawienie ofert na serwisie www.senior24h.pl) względem Partnera i nie jest właścicielem obiektów turystycznych, ani firm Partnerów świadczących usługi oraz produktów prezentowanych w sklepie na stronach serwisu www.senior24h.pl . Za sprzedaż produktów / realizację usług odpowiedzialny jest jedynie Partner i to on ma obowiązek wystawiania faktur oraz dowodów zakupu dla Użytkownika Serwisu.

Oferta serwisu
Na stronie sklepu www.senior24h.pl/sklep oferowane są Vouchery rabatowe na produkty lub usługi innych firm.
All4Care Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby informacje na temat przedstawionych ofert w pełni oddawały ich charakter, wartość oraz jakość. Po stronie dostawców usług, świadczących je na rzecz nabywców Voucherów, spoczywa wyłączna odpowiedzialność za ich należyte wykonanie oraz za to, by świadczenie odpowiadało zamieszczonemu na stronie www.senior24h.pl/sklep opisowi. All4Care Sp. z o.o. gwarantuje jedynie prawo do skorzystania z usługi czy nabycia towaru których dotyczy nabyty w serwisie www.senior24h.pl/sklep Voucher. All4Care Sp. z o.o. w ramach ofert wystawianych na serwisie www.senior24h.pl/sklep nie działa jako pośrednik turystyczny ani agent turystyczny, w rozumieniu art. 3 ust. 6 i 7 ustawy z dnia z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ani inny pośrednik związany z wykonywaniem prezentowanych w serwisie usług a wyłącznie umożliwia oferowanie w serwisie niniejszej usługi organizatorom.

Warunki uczestnictwa
Użytkownik serwisu www.senior24h.pl/sklep potwierdza, podczas rejestracji bądź podczas składania zamówienia bez rejestracji, zapoznanie się z niniejszym regulaminem i przyjmuje jego zapisy jako podstawę do korzystania z serwisu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
W każdym momencie istnieje możliwość ponownego zapoznania się z treścią regulaminu za pośrednictwem strony internetowej www.senior24h.pl/sklep/regulamin

Użytkownikami serwisu www.senior24h.pl/sklep mogą być osoby fizyczne, zdolne do zawierania wiążących umów kupna w świetle obowiązującego prawa, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania i dokonały rejestracji.

Rejestracja
Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna dla każdego Użytkownika.
Rejestracja wiąże się z utworzeniem Konta Użytkownika, które zostaje przypisane do adresu e-mail oraz hasła zgłoszonego w formularzu rejestracyjnym.
W przypadku, jeśli dane podane przy tworzeniu konta mogły przejść w posiadanie osób trzecich użytkownik, zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie All4Care Sp. z o.o. poprzez wysłanie wiadomości na adres bok@senior24h.pl

Zakup i zawarcie umowy
Użytkownik po zapoznaniu się z ofertą przedstawioną na stronie www.senior24h.pl/sklep wybiera opcję „dodaj do koszyka”. Poprzez dokonanie płatności składa nieodwołalną deklarację zakupu oferowanego Vouchera. Złożenie oferty kupna (umieszczenie w koszyku) nie jest równoznaczne z zawarciem umowy, na tym etapie użytkownik ma prawo odstąpić od zakupu. Zawarcie umowy następuje w momencie dokonania płatności w wybranym przez siebie, a oferowanym przez www.senior24h.pl/sklep systemie płatności. W przypadku nieopłacenia oferty umieszczonej w koszyku, nie następuje zawarcie umowy, a zamówienie nie zostaje zrealizowane.
Gdy sprzedaż dochodzi do skutku, użytkownik jest o tym powiadamiany drogą mailową i na jego koncie pojawia się Voucher upoważniający do skorzystania z oferowanej w danej akcji usługi czy zakupu produktu. Czas wykorzystania zakupionych Voucherów jest ściśle określony. Użytkownik jest zobowiązany do wykorzystania Voucherów w czasie podanym podczas przedstawienia oferty. Po upływie określonego czasu Voucher traci ważność, a Użytkownikowi nie przysługuje w tym przypadku żadna forma jego reklamacji, jak również zwrot poniesionych przez niego kosztów zakupu Vouchera.
W przypadku, kiedy nie może dojść do realizacji płatności ze względu na brak wystarczających środków na koncie, błędny numer karty kredytowej czy nieistniejący numer rachunku bankowego, nie dochodzi do zawarcia umowy. Vouchery zakupione w serwisie nie mogą podlegać odsprzedaży innym osobom.

Odstąpienie od umowy – rezygnacja z towaru
W ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru użytkownikom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy – rezygnacji z otrzymanego produktu.Zapytanie dotyczące chęci odstąpienia od umowy (rezygnacji z otrzymanego towaru) należy przesłać drogą mailową na adres e-mail: bok@senior24h.pl , a także dołączyć je do odsyłanego towaru. Towar należy niezwłocznie odesłać do sprzedawcy na wskazany przez nas adres (w ciągu maksymalnie 14 dni od daty odstąpienia). Wynika to z tego, iż serwis www.senior24h.pl/sklep jest serwisem reklamowym, prezentującym tylko towary oferowane przez sprzedawców. Dlatego do każdego towaru może zostać przypisany inny adres magazynu, na który trzeba odesłać towar. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu, np. paragon. Towar należy odesłać w stanie niezmienionym, nienoszącym oznak użytkowania. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Koszty odesłania towaru do sprzedawcy ponosi Użytkownik.
Zwroty środków są realizowane w ciągu 14 dni na konto wskazane w odstąpieniu od umowy. Formularz odstąpienia dostępny jest na www.senior24h.pl/sklep/regulamin Powołując na Prawo Konsumenckie informujemy, iż możliwość odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi (np. zakup biletu na mecz).

Realizacja Vouchera
Voucher dostarczony użytkownikowi zaopatrzony jest w kod tożsamy dla danego użytkownika i dokonanego zakupu. Lista kodów przekazywana jest partnerowi realizującemu usługę. O ile pojawił się na Voucherze wyraźny zapis dotyczący daty realizacji Vouchera, Voucher nie daje prawa do realizacji usługi w dowolnym czasie.
Chęć realizacji Vouchera należy potwierdzić z Partnerem serwisu www.senior24h.pl/sklep i uzgodnić termin jego realizacji. Odpowiedzialnymi za rzetelne wykonanie i jakość sprzedawanych za pośrednictwem www.senior24h.pl/sklep towarów oraz usług są Partnerzy serwisu. Usługi w ramach Vouchera są wykonywane przez naszych Partnerów z którymi mamy podpisane umowy o współpracy. Parter po wykonaniu usługi przedstawia dokument kupującemu potwierdzający wykonanie, jakość wykonanej usługi wraz z informacją o braku zastrzeżeń co do wykonania danej usługi a kupujący go własnoręcznie podpisuje. Dokument ten stanowi podstawę do wypłaty Partnerowi wynagrodzenia. All4Care Sp. z o.o. dokłada jednak wszelkich starań, aby ich jakość oraz zgodność opisu ze stanem faktycznym spełniały najwyższe standardy. All4Care Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody czy utracone korzyści wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Partnera, ani za inne szkody, za które odpowiedzialny jest Partner.

Gwarancja i serwis
Część produktów sprzedawanych w naszym sklepie posiada gwarancję producenta. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producentów. Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności. Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego – stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

Postępowanie reklamacyjne
Zgodnie z prawem konsumenckim użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą usługi/produktu.
Serwis www.senior24h.pl/sklep świadczy usługę pośrednictwa sprzedaży, dlatego też to po stronie dostawców usług leży obowiązek rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje dotyczące usługi/produktu można składać bezpośrednio do Partnera lub za pośrednictwem serwisu www.senior24h.pl/sklep (serwis będzie monitorował daną reklamację i dołoży wszelkich starań, aby wszystkie prawa konsumenta były przestrzegane).
Reklamację należy złożyć w formie pisemnej: elektronicznej (poprzez wiadomość email) lub w formie listu. Powinna ona zawierać przede wszystkim imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail zarejestrowany w serwisie, kod kuponu oraz opis zastrzeżeń. Użytkownik może żądać naprawy/wymiany towaru, czy też odstąpienia od umowy (w szczególnych przypadkach; np. jeśli sprzedawca nie jest w stanie naprawić towaru, ani wymienić na nowy).
Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu www.senior24h.pl/sklep należy składać drogą mailową: reklamacje@senior24h.pl

Zmień czcionkę
instagram