W środę, 19 maja 2021 roku Ogólnopolska Federacja Onkologiczna (OFO) zwróciła się z prośbą o spotkanie do Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Przedstawiciele zrzeszonych w OFO organizacji działających na rzecz pacjentów onkologicznych, chcą przedstawić Prezydentowi postulaty dotyczące pilnych zmian dotyczących wadliwego funkcjonowania ustawy o Funduszu Medycznym, której Prezydent Andrzej Duda był inicjatorem.

Zdaniem przedstawicieli organizacji onkologicznych, niektóre zapisy ustawy o Funduszu Medycznym nie tylko nie poprawiły jakości życia chorych na raka, ale w niektórych sytuacjach wręcz pogorszyły możliwości ich terapii zgodnej z aktualną wiedzą medyczną.

W piśmie piszą:

“Zainicjowana przez Pana Prezydenta ustawa o Funduszu Medycznym rozbudziła nadzieję polskich pacjentów i pacjentek. Proponowane rozwiązania miały przyczynić się do istotnego podniesienia jakości życia tysięcy chorych. Znaczące poszerzenie dostępu do terapii lekowych w chorobach rzadkich i nowotworach napawało optymizmem tych, którzy dotychczas nie widzieli już dla siebie szansy. Z otwartością przyjęliśmy również zapowiedź przywrócenia należnego miejsca profilaktyce onkologicznej”.

Jednak od wejścia w życie ustawy o Funduszu Medycznym minęło już ponad pół roku i w tym okresie odnotowano wyjątkowo negatywne zjawiska, bezpośrednio związane ze stosowaniem tej regulacji.

W piśmie wymieniają takie problemy:

1. aktualne brzmienie art. 8 ustawy, przy jednoczesnym braku zmiany art. 131c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych spowodowały, że przyjęcie regulacji nie gwarantuje zwiększenia wydatków publicznych na ochronę zdrowia. W efekcie, każdy złoty przeznaczony na Fundusz Medyczny oznacza pomniejszenie o złotego dotację z budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia. Oznacza to, że:

  1. w 2021 r. wysokość dotacji z budżetu państwa do NFZ wyniosła 2,46 mld zł i była ponad trzykrotnie mniejsza od planowanej w „prognozie przychodów NFZ na lata 2021-2023” (8,88 mld zł);
  2. pomniejszenie dotacji oznacza sfinansowanie mniejszej liczby świadczeń, w tym diagnostyki i leczenia nowotworów. Przyjmując dystrybucję środków pomiędzy pozycje w planie finansowym NFZ oznacza to m.in. obniżenie wartości całkowitego budżetu na refundację o ponad miliard złotych;
  3. w pierwszym wykazie technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności nie uwzględniono żadnego leku przeciwnowotworowego, co jest niezgodne z Pańskimi deklaracjami wsparcia pacjentów onkologicznych poprzez narzędzia, które wprowadziła ustawa o Funduszu Medycznym; do dzisiaj nie są znane żadne kryteria opracowania wykazu technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej;
  4. wskutek nieumiejętnego wprowadzenia zmian w systemie ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL) program w zasadzie przestał funkcjonować. W szczególności świadczy o tym:

– brak wdrożenia zarządzenia Prezesa NFZ umożliwiającego rozliczanie tego rodzaju świadczeń po wejściu w życie ustawy, oznaczające faktyczne czasowe wygaszenie programu;

– brak odpowiedniej komunikacji zmian oraz zabezpieczenia środków finansowych, czego dowodem jest wykorzystanie niewiele więcej niż 4% budżetu na RDTL w okresie styczeń-luty 2021 r.;

– wykluczenia z możliwości finansowania tą ścieżką terapii, które są standardem postępowania terapeutycznego w dziedzinie onkologii i hematologii, na podstawie komunikatów Ministra Zdrowia;

5. Fundusz Medyczny jest kolejnym źródłem finansowania tych samych zadań infrastrukturalnych. Obecnie przedsięwzięcia          budowlane oraz zakup sprzętu odbywają się z następujących źródeł:

– Środki z budżetu państwa;

– Fundusz Medyczny;

– środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy;

– środki unijne z poprzedniej oraz kolejnej perspektywy budżetowej;

– z poprawy infrastruktury bez inwestycji w kadry oraz zakup świadczeń sytuacja polskich pacjentów nie ulegnie poprawie.

 

Marta i Magdalena Wróbel

 

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Martyna Tomaszewska

Zmień czcionkę
instagram