Gdy idziemy do banku załatwiać swoje sprawy pracownicy zawsze zapewniają nas o tym, że obowiązuje ich tajemnica bankowa i nikt się nie dowie o tym jakie czynności robimy na swoim koncie.

Ale co to właściwie jest ta tajemnica?

Tajemnica bankowa to termin prawniczy, który w prawie polskim został zdefiniowany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, oznacza wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje z wyjątkami przewidzianymi w ustawie. Warto wiedzieć, że obowiązek zachowania tajemnicy bankowej ma bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe (Art. 104 ust 1. Ustawy Prawo bankowe).

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego określił też to, w jakim zakresie w banku są chronione nasze dane dotyczące sytuacji materialnej.
„Podlegające ochronie konstytucyjnej prawo do ochrony życia prywatnego obejmuje także ochronę tajemnicy danych dotyczących sytuacji majątkowej obywatela, a więc odnosi się także do posiadanych przez niego rachunków bankowych (i podobnych) oraz dokonywanych przez niego transakcjach” (Wyrok TK z 11 kwietnia 2000 r., K 15/98).

Oczywiście są wyjątki, gdy tajemnica bankowa może zostać ujawniona. Jednak wymagają szczegółowej analizy i specjalnego potraktowania. Prawo bankowe precyzyjnie określa komu i w jakich okolicznościach bank ma obowiązek ujawnić tajemnicę bankową, a także kto może żądać jej ujawnienia. Uprawnione instytucje mogą wykorzystać otrzymane informacje wyłącznie w granicach określonych przez przepisy prawa.

Bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę m.in.:

– innym bankom i instytucjom kredytowym, np. w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz nabywaniem i zbywaniem wierzytelności, a także dostawcom usług płatniczych;

– szefowi Krajowej Administracji Skarbowej;

– sądowi lub prokuratorowi w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, wnioskiem o udzielenie pomocy prawnej z innego państwa; sądowi w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowy lub o podział majątku;

– komornikowi sądowemu w zakresie rachunków bankowych lub pełnomocnictw do dysponowania nimi, ich liczby, obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń, nadawców i odbiorców, w zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, postępowania zabezpieczającego oraz wykonywania innych czynności wynikających z ustawowych zadań komornika;

– UOKiK w związku z postępowaniami prowadzonymi na podstawie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,

– KNF w zakresie sprawowanego nadzoru,

– Rzecznikowi Finansowemu w zakresie niezbędnym do realizacji przez niego ustawowych zadań.

Obowiązek zachowania tajemnicy bankowej trwa przez czas nieokreślony, nie ustaje on w przypadku zakończenia relacji umownych z klientem. Zdarzenie to nie ma żadnego wpływu na obowiązek zachowania tajemnicy bankowej przez bank.

Marta i Magdalena Wróbel

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Martyna Tomaszewska

Zmień czcionkę
instagram