Zamość

19

Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Medialnej im. JANA PAWŁA II

Celami Stowarzyszenia, skupiającego osoby i organizacje jest: 1.  Kształtowanie opinii publicznej  w oparciu o etykę chrześcijańską. 2.  Ukazywanie i inspirowanie młodzieży stylu życia społecznego, kulturalnego i osobistego opartego na zasadach Dekalogu, 3.  Pogłębianie świadomości chrześcijańskiego rozumienia komunikacji międzyludzkiej, 4. Zachęcanie do działalności służącej ulepszaniu świata komunikacji w oparciu o wartości chrześcijańskie, 5. Wspieranie dialogu ekumenicznego […]


Zmień czcionkę
instagram