Lublin

16

Fundacja Hesperos

1)DZIAŁALN. W ZAKRESIE WSPIER. RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZ. ORAZ POMOCY SPOŁECZ.,W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOW. ORAZ WYRÓWNYW. SZANS TYCH RODZIN I OSÓB; 2)DZIAŁALN. NA RZECZ INTEGR. I REINTEGR. ZAWODOWEJ I SPOŁECZN. OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZ. SPOŁECZN.; 3)DZIAŁALN. CHARYTATYW.; 4)DZIAŁALN. W ZAKRESIE PODTRZYM. I UPOWSZECHN. TRADYCJI NARODOW.,PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZW. ŚWIADOM. […]


26

Stowarzyszenie Dobrego Pasterza

Stowarzyszenie Dobrego Pasterza w Lublinie od ośmiu już lat podejmuje na terenie naszego osiedla, miasta oraz w globalnej przestrzeni wirtualnej cenne inicjatywy skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Większość z nich była możliwa do zrealizowania tylko dzięki naszym ofiarodawcom, którzy przekazali 1% swojego podatku na nasze Stowarzyszenie.


Zmień czcionkę
instagram