Fundacja K-S-M Jesteśmy z Wami ustanowiona przez Fundatora – Kujawską Spółdzielnią Mieszkaniową w Inowrocławiu aktem notarialnym, powstała w dniu 12 listopada 2012 r. i działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz statutu.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Polski.

Celami Fundacji są:

 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Działalność charytatywna.
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 • Ochrona i promocja zdrowia.
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 • Wypoczynek dzieci i młodzieży.
 • Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 • Wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 • Wspieranie turystyki i krajoznawstwa.
 • Wspieranie ratownictwa i ochrony ludności.
 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Pomoc Polonii i Polakom za granicą.
 • Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.
 • Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram