Fundacja Aktywizacja powstała w 1990 r. (wówczas pod nazwą Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo) z inicjatywy warszawskiego środowiska matematyków i informatyków, pragnącego pomóc swoim koleżankom i kolegom, poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Z powodu barier architektonicznych osoby z niepełnosprawnością miały trudności w znalezieniu pracy, bez względu na ich potencjał intelektualny. Założycielami Fundacji były osoby prywatne – naukowcy i pracownicy Instytutu Informatyki i Instytutu Matematyki Polskiej Akademii Nauk oraz instytucje – Polska Akademia Nauk i Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Z biegiem lat Fundacja zmieniła swoje cele statutowe i zajęła się prowadzeniem szkoleń komputerowych dla osób niepełnosprawnych z terenu Warszawy, które posiadały co  najmniej średnie wykształcenie i chciały wejść na rynek pracy.

Obecnie Fundacja pomaga osobom ze wszystkimi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, niezależnie od ich profilu zawodowego, wykształcenia, sytuacji społecznej czy też miejsca zamieszkania.

Ponieważ nazwa Fundacji przestała być adekwatna do działań przez nią prowadzonych, postanowiono tę sytuację zmienić. W dniu 15 lipca 2013 r. Rada Fundacji podjęła uchwałę o zmianie nazwy. Nowa nazwa – Fundacja Aktywizacja – została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 września 2013 r.

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). Prowadzi również działalność gospodarczą, z której cały zysk przeznaczany jest na działania statutowe.

Fundacja Aktywizacja jest także Sygnatariuszem Karty Różnorodności, tj. pisemnego zobowiązania pracodawców do wdrożenia skutecznych rozwiązań na rzecz rozwoju polityki równego traktowania.

Wsparcie osób niepełnosprawnych

Osoby z niepełnosprawnością korzystające z pomocy Fundacji otrzymują wielowymiarowe wsparcie, w tym możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych. Dzięki właściwemu doborowi szkoleń oraz indywidualnej ścieżce doradczej (obejmującej cykl konsultacji zawodowych, psychologicznych i prawnych) Podopieczni Fundacji są dobrze przygotowywani do powrotu na rynek pracy lub zaistnienia na nim. Fundacja pomaga również przedsiębiorcom znaleźć odpowiednich pracowników oraz doradza, jak uzyskać dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wynagrodzeń oraz na przystosowanie stanowisk pracy zatrudnianych osób z niepełnosprawnością.

Współpraca z pracodawcami

Fundacja Aktywizacja zapewnia pracodawcom fachową obsługę całego procesu rekrutacji, dobór odpowiednich kandydatów, wsparcie w uzyskaniu dofinansowania do przystosowania lub adaptacji stanowiska pracy i wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników, szkolenia oraz bieżącą informację na temat prawnych aspektów zatrudniania osób niepełnosprawnych. Dzięki swojej działalności i propagowaniu pozytywnych wzorców w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych organizacja zachęca pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy dla pracowników z niepełnosprawnością lub dostosowywania już istniejących.

Fundacja Aktywizacja organizuje także Targi Pracy dla pracodawców poszukujących pracowników oraz osób niepełnosprawnych szukających zatrudnienia. Współpracuje z biurami karier, urzędami pracy, Ochotniczymi Hufcami Pracy, innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, stawiając na wymianę doświadczeń.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram