Celem Stowarzyszenia jest:

 • Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w szczególności w zakresie turystyki wiejskiej, wytwarzania i dystrybucji produktów lokalnych, tworzenia alternatywnych form dochodu dla mieszkańców wsi.
 • Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
 • Rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji, w szczególności w zakresie regionalnych wartości obszaru Wzgórz Dalkowskich.
 • Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem.
 • Rozwój turystyki, krajoznawstwa oraz wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Wzrost świadomości ekologicznej, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 • Wzmocnienie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów międzynarodowych i współpracy między społeczeństwami, w tym wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.
 • Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Pomoc techniczna, szkoleniowa, informacyjna lub finansowa dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i osób fizycznych w zakresie określonym w celach statutowych.
 • Aktywizowanie i mobilizacja społeczności lokalnej do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
 • Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży.
 • Wspieranie środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób chorych i niepełnosprawnych.

2. Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności poprzez:

 • wsparcie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów podejmujących działania na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju
 • organizację i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów;
 • organizację, udział i finansowanie przedsięwzięć społecznych, edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i innych w zakresie celów statutowych.
 • organizację konkursów, wystaw, przeglądów, festiwali, pokazów, itp.;
 • prowadzenie lub finansowanie działalności wydawniczej;
 • inicjowanie, prowadzenie, udział lub finansowanie badań socjologicznych, także opinii publicznej, ekonomiczno-gospodarczych i innych istotnych dla społeczności lokalnych lub grup społecznych;
 • organizację lub udział w targach, konferencjach, seminariach, sympozjach, itp;
 • udział w pracach zespołów badawczych, rozwojowych, naukowych, koncepcyjnych, itp.;
 • organizację i prowadzenie ośrodków doradztwa, informowania oraz wspierania inicjatyw obywatelskich, gospodarczych, udzielania porad prawnych a przede wszystkim udzielania niezbędnej pomocy w przygotowywaniu projektów;
 • promocję i reklamę realizowanych działań własnych i innych podmiotów, o ile są zgodne z celami statutowymi .
 • inicjowanie i koordynowanie współpracy instytucji, przedsiębiorstw, gospodarstw, itp. z innych krajów UE z podmiotami polskimi w zakresie obranych celów statutowych;
 • współpracę, w tym sieciową, z podmiotami realizującymi podobne cele, także zagranicznymi;
 • upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów. .
Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram